Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, per 25-05-2018, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het patiëntendossier bevat aantekening over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Verplichte maatregelen AVG (Algemene verordening gegevensbescherming):

- Ik houd een register bij van verwerkingsactiviteiten;

- Ik heb mijn digitale patiëntendossiers beveiligd met wachtwoorden;

- Ik ben de enige met toegang tot de patiëntendossiers;

- Ik houd een register bij van datalekken die zijn opgetreden;

- Ik kan aantonen dat ik van elke patiënt schriftelijke toestemming, een getekende behandelingsovereenkomst, heb voor het vastleggen van gegevens in het patiëntendossier.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt

Behalve de AVG, zijn de WGBO en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonlijke- en medische gegevens om:

Dossierplicht

Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een patiëntendossier bij te houden.

Patiënten hebben recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

De gegevens uit het patiëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan ik daar eerst expliciet toestemming voor vragen.

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van patiëntendossiers is volgens de WGBO 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de therapeut van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

- Naam

- Adres

- Postcode

- Woonplaats

- Geboortedatum

- Behandeldatum

- Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv ‘Klassieke homeopathie, vervolgconsult’

- Consultkosten